Nh?ng ki?n th?c co b?n v? m?c d? và chip m?c SAMSUNG, XEROX

       

Nh?ng ki?n th?c co b?n v? m?c d? và chip m?c SAMSUNG, XEROX:

M?c d? cho các lo?i máy in laser, copier KTS c?a 2 hăng SAMSUNG Và XEROX co b?n gi?ng nhau. S? d?ng c?ng ngh? EA (công ngh? d?c quy?n c?a XEROX) d? t?o ra các h?t m?c r?t m?n, tṛn d?u nh?m phân b? m?t l?p m?c in r?t m?ng trên gi?y nhung v?n d?t d? den d?u và bán dính t?t. v? d?nh lu?ng, 1kg m?c dùng công ngh? EA d? s?n xu?t có th? in du?c 50000 trang in A4 tiêu chu?n (d? ph? 5%), trong khi các lo?i m?c công ngh? cu (nhu m?c cho các lo?i máy in laser HP, Canon d?i cu (LBP1210, LBP2900, HP1300, HP1320…) ch? có th? in du?c kho?ng 25000 trang in A4 tiêu chu?n/ 1kg m?c. Do v?y, th?c ch?t 160gram m?c HP, Canon cu ch? tuong duong v?i 80gram m?c SAMSUNG, XEROX.

                Do m?c r?t nh? và m?n nhu v?y, nên cartridge máy SAMSUNG và XEROX thu?ng nh?, ch? ch?a ít m?c (thu?ng ch?a kho?ng 70-80gram v?i cartridge 3000 trang tiêu chu?n), có lu?ng m?c th?i r?t ít, cung chính v́ v?y, d? b?n tr?ng r?t cao (thu?ng cao g?p 2-4 l?n tr?ng c?a máy HP, Canon dang dùng m?c công ngh? cu), dùng du?c r?t nhi?u b?n ch?p mà không su?c b? m?t drum nhu các lo?i máy dùng m?c công ngh? cu. Các nhà s?n xu?t thu?ng ph?i dùng chip m?c d? h?n ch? vi?c tái s? d?ng cartridge d? d?m b?o l?i nhu?n và cung là d? d?m b?o ch?t lu?ng in ?n luôn d?p, rơ và s?c nét nh?t. Các lo?i máy in l?n hon (t?c d? thu?ng t? 28ppm tr? lên d?n 45ppm), thu?ng ch?a m?c d? in 8000-15000 trang/ cartridge. Lo?i này có dung lu?ng chip qu?n lư kho?ng 8000-15000trang in (250-600gram m?c). Cartridge c?a lo?i máy này thu?ng d? m?c du?c kho?ng 5-6 l?n (t?c là d?t 40000-75000 b?n in A4) mà drum v?n chua ṃn, c̣n dùng t?t

                M?c Trung qu?c ( From China) có uu di?m giá r?, tuy nhiên ch?t lu?ng không du?c t?t, có m?t s? máy (ví d? nhu XEROX 3124/3125…dùng in v?n nét, den và bán dính t?t trên gi?y A4 ford, tuy nhiên co b?n là không in du?c trên gi?y bóng, gi?y dày v́ không chín m?c. Nhu?c di?m n?a là hay b? hút ?m nên d? ?n d?nh kém (hay k?t g?t). Ch? nên dùng m?c TQ khi máy dùng thu?ng xuyên, di?u ki?n d?t máy t?t (pḥng khô ráo) và d?c bi?t là in ?n nhi?u trên gi?y ford thông thu?ng d?nh lu?ng t? 70-80gram/m2, c?n ti?t ki?m ti?n m?c. Tuy?t d?i không dùng m?c China cho gi?y bóng, dày ( nhu t? khai H?i Quan ? các don v? chuyên làm d?ch v?  v?n chuy?n…)

                M?c Hàn Qu?c có uu di?m ch?t lu?ng t?t, ?n d?nh và in du?c trên t?t c? các lo?i gi?y. Đây là l?a ch?n thu?ng xuyên và t?t nh?t cho các lo?i máy Samsung, Xerox. Nhu?c di?m là giá hoi cao hon m?c China, tuy nhiên bù l?i ch?t lu?ng r?t t?t, thâm chí v?i m?t s? máy c̣n den hon c? m?c x?n SAMSUNG.

                Chip m?c cho các máy in SAMSUNG, XEROX có nhi?u lo?i, các lo?i máy d?i cu nhu SAMSUNG ML1610, 2010, ML1710…không có chip m?c qu?n lư, các máy d?i ti?p theo có chip qu?n lư nhung có th? ch?y quá du?c s? b?n quy d?nh nhu SS SCX4200 (chip 3K nhung ch?y du?c d?n 5K m?i d?ng h?n), tuong ?ng XEROX có máy C3119. Các chip d?i m?i hon s? d?ng IC b?o m?t AT88SC0204C có tính nang b?o m?t r?t cao nên vi?c Reset chip là không don gi?n do ph?i vu?t qua r?t nhi?u Password m?t kh?u ( thu?ng có 2 m?t kh?u là m?t kh?u truy c?p d?c ghi IC AT88SC0204C(64bit) và m?t kh?u s? li?u ngu?i dùng (32bit). Đi?n h́nh các lo?i máy s? d?ng công ngh? chip b?o m?t này là: SAMSUNG ML3050/3051/3470/3471/ 2850/ 4550/4551…SCX5530/SF565PR/ CLP660/610/350… XEROX Phaser 3428/ 3435/3200MFP/N và 3200MFP/B… Các chip m?c dôi khi c̣n dùng công ngh? qu?n lư m?c trong máy, m?i l?n thay cartridge m?c m?i th́ dùng 1 Toner Fuse d? Reset máy v? tr?ng thái d?m b?t d?u c?a h?p m?c m?i nhu các máy SAMSUNG SCX4521F, XEROX Phaser 3124/3125…, v?i các h?p m?c này, khi th? ch?t lu?ng cartridge c?n tháo TonerFuser ra k?o c?m vào th? th́ cung gi?t ch?t luôn TonerFuser. TonerFuser là 1 c?u ch́ d?c bi?t, s? ch? dùng du?c dúng 1 l?n khi thay Cartridge m?i. M?t s? máy d?i m?i nh?t nhu ML1640, 2240, SCX4824/4828/4300/ CLP315 …s? d?ng chip b?o m?t m?i hon AT88SC0204C th́ hi?n nay chúng tôi chua gi?i mă và s?n xu?t du?c chip m?c nhung hoàn toàn có kh? nang x? lư trong máy d? d? m?c b́nh thu?ng

                Công ty Hoàng Linh dă hoàn ch?nh công ngh? reset các lo?i chip m?c (k? c? chip b?o m?t) và dă s?n xu?t du?c t?t c? các lo?i chip (k? c? chip b?o m?t AT88SC0204C) cho t?t c? các máy Samsung, Xerox s? d?ng chip m?c này. Đ? gi?m chi phí, các don v? nên s? d?ng d?ch v? quay ṿng chip, t?c là thu h?i cu, c?p m?i. Chúng tôi có t?t c? các lo?i chip và cartridge m?c SAMSUNG, XEROX d? giúp quư khách ?ng d?ng d?ch v? thu cu , d?i m?i.

                Chúng tôi cung dă có chip và m?c riêng cho các lo?i máy copy XEROX nhu DC236/286/2005/2055/ 3005/2007/3007/156/186/1055/1085. Các lo?i máy này có c? chip Drum, drum r?i d? t?n d?ng. Riêng máy DC450I/550I/4000/5010 chúng tôi ch? có m?c, chip m?c và chip Drum có th? x? lư trong máy d? dùng l?i.

 

[ In_trang ]