Test thành công m?u m?c in Laser thuong hi?u Hoàng Linh

       


Ngày 16-1-2010, Hoàng Linh dă test th? thành công m?c in th?y tinh, g?m, s? do chính Hoàng Linh ch? t?o.

Cách dây hon 1 nam, sau khi chuy?n giao công ngh? in s? vinh c?u b?ng máy in phun van pḥng (11-2008), tôi có ư d?nh nghiên c?u ch? t?o m?c in laser d? ph?c v? công vi?c in ?n lên các s?n ph?m g?m, s?, th?y tinh theo cách riêng c?a ḿnh b?ng máy in laser van pḥng.
Sau hon 1 nam n? l?c, 6h chi?u ngày 16-1-2010, s?n ph?m d?u tiên dă du?c in test và cho k?t qu? r?t t?t. B?n test ch? là b?n in trên máy in don s?c ( SAMSUNG ML1640), tuy nhiên, nó là di?m dánh d?u s? kh?i d?u, m?t bu?c d?t phá cho vi?c ch? t?o thành công m?c in laser màu d? in cho g?m, s?, th?y tinh v?i công ngh? và cách làm h?t s?c Vi?t nam.

M?u th? du?c ch? t?o v?i lu?ng 40gram màu d? d?t, in r?i nung kho?ng 450-500 d? (màu in cho th?y tinh). Đáng vui m?ng là ngày 16-1-2010 cung chính là ngày test th? cu?i cùng c?a cartridge X3124 do Hoàng Linh ch? t?o v?i giá VN (1/2 giá chính hăng), ph?c v? cho m?t d?i các thi?t b? in laser don s?c nhu XEROX 3124/3125, SAMSUNG ML1640/2240, SAMSUNG SCX4521F, ML1610…th?m chí c? các loai máy dung chip b?o m?t AT88 ( Hoàng Linh b?t d?u s?n xu?t c? chip m?c)

Nhân ti?n ki?m tra Cartridge, d?ng th?i ki?m tra m?c Laser in th?y tinh dă ch? t?o, 40gram m?c dă du?c d? vào 1 cartridgeX3124 m?i 100% d? in test b?ng máy in SAMSUNG ML1640. K?t qu? cho ch?t lu?ng in s?c nét không khác ǵ m?c in chính hăng SAMSUNG (ch? có màu in là khác)

Đ? chu?n b? cho công ngh? in g?m, s?, th?y tinh b?ng máy in laser van pḥng, Hoàng Linh dă không ng?ng c?i ti?n và dă ḥan thành t?t c? các công d?an. Đi?m máu ch?t cu?i cùng là ch? t?o m?c in laser các màu theo thi?t k? ban d?u khi xây d?ng quy tŕnh và d?n 18h ngày 16-01-2010, b?n in d?u tiên dă du?c in ra t? máy in laser don s?c SAMSUNG ML1640. B?n in s?c nét nhu m?c laser thông thu?ng, báo hi?u m?t giai d?an m?i c?a quá tŕnh ch? t?o m?c in laser màu. Ngay t?i 16-01-2010. S?n phâm dă du?c dua vào ḷ nung và k?t qu? là hoàn ṭan có th? kh?ng d?nh, Hoàng Linh s? ch? t?o du?c t?t c? các màu m?c Laser cho công nghi?p in gôm, s?, th?y tinh v?i t?t c? các d?i nhi?t d? nung. Công ngh? c?a Hoàng Linh s? c̣n du?c ti?p t?c nghiên c?u d? ḥan thi?n, tuy nhiên v?i b?n test th? thành công d?u tiên trên máy in laser don s?c, Tôi có th? tuyên b? ḿnh dă vu?t du?c di?m m?u ch?t quan tr?ng nh?t d? s?p t?i dua ra du?c m?c in laser màu cho công ngh? in s?, th?y tính…

Khó khan phía tru?c v?i tôi c̣n dài, v́ d? ch? tao thành công m?c laser cho máy in laser màu ḍi h?i ph?i vu?t qua r?t nhi?u v?n d?, d?c bi?t là ph?i ch? t?o m?c sao cho vu?t du?c quá tŕnh Clib c?a máy in laser màu, ch?y ?n d?nh và không hao Drum?. Mău test c?a tôi m?i don thu?n là in don s?c v?i màu d? d?t trên máy in don s?c. Tuy nhiên, v?i ki?n th?c và kinh nghi?m c?a tôi, ch?c ch?n bài test ngày 16-1-2010 chính là di?m dánh d?u m?t m?c ch?t quan tr?ng nh?t dă du?c vu?t qua d? ti?n t?i ch? t?o thành công m?c máy in laser màu cho công ngh? in g?m, s?, th?y tinh.

Hy v?ng m?t ngày không xa n?a s? du?c tŕnh làng s?n ph?m m?c in laser màu d?c bi?t này v?i giá thành Vi?t nam,

 

[ In_trang ]