S? KHÁC BI?T

       

S? KHÁC BI?T FUJI XEROX SAMSUNG

Sau m?t th?i gian dài kinh doanh thành công v?i các m?t hàng FUJI XEROX-SAMSUNG, Công ty HoangLinh, xin gi?i thi?u d?n Quư d?i lư nh?ng uu nhu?c di?m và các di?m m?u ch?t d? kinh doanh FUJI XEROX-SAMSUNG thành công:

T?i sao Hoàng Linh ch?n XEROX-SAMSUNG d? kinh doanh và dă, dang thành công: Đó là s? khác bi?t

1.            FUJI XEROX là liên doanh FujiFilm-d?ng d?u công ngh? ?nh KTS (Nh?t 25%) và XEROX- d?ng d?u công ngh? Laser tinh di?n, nhà phát minh ra máy Copier (M? 75%)

2.            SAMSUNG m?i n?i trên thuong tru?ng nhu m?t công ty to l?n d?ng d?u Hàn Qu?c v?i 3 làn sóng: Chip di?n t?, Đi?n tho?i di d?ng, LCD Tivi. Nam 2006, SAMSUNG quy?t d?nh tham gia th? tru?ng máy in laser, và nam 2008 là th? tru?ng máy Copier in Laser v?i kh? gi?y ch? y?u là A4 (chua có máy copier SAMSUNG A3). Th? m?nh c?a SAMSUNG là có 1 h? th?ng nhà máy công ngh? hi?n d?i, nhân công r? nên các s?n ph?m c?a SAMSUNG r? nh?t th? tru?ng, b?ng ch?ng là SAMSUNG dă vuon lên d?ng th? 2 th? gi?i v? máy in laser nam 2008 ch? sau có dúng 2 nam tham gia th? tru?ng máy in Laser.

3.            V? công ngh? in tinh di?n, XEROX là nhà phát minh, r?t thành công trong các máy copier và d?n nay v?n là don v? d?ng d?u th? gi?i v? công ngh? in tinh di?n, s?n xu?t ra các máy copier, in ?n cao c?p v?i d? b?n không Hăng nào sánh du?c. Giá thi?t b? cao c?p và chi phí cho các thi?t b? cao c?p r? nh?t th? gi?i, B?n ch? c?n h?i 1 cái copier c? 55ppm, dó là hàng thu?ng nh?t ? c?p trung b́nh c?a FUJI XEROX, b?n s? th?y dó là 1 s?n ph?m b?n g?p 2-3 l?n các s?n ph?m cùng lo?i c?a các Hăng khác, giá bán m?i thi?t b? th́ ch? b?ng kho?ng 70% so v?i các Hăng khác cùng tính nang và t?c d?. Tuy nhiên, v?i hàng th?p c?p, FUJI XEROX không có ǵ hon h?n các Hăng khác, cung không t?i hon và không r? hon. Bù l?i, SAMSUNG s? giúp b?n di?u này. V?i các s?n ph?m th?p c?p, SAMSUNG có giá r? nh?t hi?n nay. Và hon h?t, n?u kinh doanh chúng ta k?t h?p FUJI XEROX – SAMSUNG b?n s? thành công.

4.            Có m?t di?m r?t hay là SAMSUNG mua công ngh? c?a XEROX khi b?t d?u s?n xu?t các thiêt b? in tinh di?n, do v?y, n?u b?n kinh doanh FUJI XEROX th́ khi kinh doanh SAMSUNG b?n ch?ng khó khan ǵ v́ th?y chúng nhu hai anh em.

5.              S? khác bi?t c?a FUJI XEROX, SAMSUNG v?i các Hăng khác trong công ngh? in tinh di?n chính là cách th?c s? d?ng m?c in, tr?ng in và phuong ti?n qu?n lư tiêu hao. SAMSUNG và FUJI XEROX dùng công ngh? m?c không t?, 1 thành ph?n, không c?n g?t th?i t? lên tr?ng v́ công ngh? m?c này là d?c quy?n c?a XEROX. B?n có th? nh?n th?y, ch? m?t lu?ng r?t ít m?c XEROX (120g) dă có th? cho ra 4000 – 4500 trang in A4 (máy in Phaser 3428), trong khi 160g m?c HP-CANON, ch? in ra du?c 2500-3000 trang in mà thôi (máy in HP1200-Canon 1210. Do không th?i, nên XEROX và SAMSUNG không c?n g?t cao su t? lên tr?ng (cái này Canon 1210, HP1200 d?u có). Chính s? khác bi?t này làm cho tr?ng c?a SAMSUNG, XEROX rât b?n, có th? ch?y d?n hàng m?y ch?c ngh́n b?n in v?n s?ch d?p, không xu?c ( Cartridge máy in FUJI XEROX Phaser 3428 chúng tôi dă d? m?c d?n 10 l?n (40000 b?n in), tr?ng v?n d?p nhu m?i, không h? xu?c sát ǵ). Do v?y, N?u b?n c?n tiêt ki?m chi phí tiêu hao (m?c và tr?ng), không máy nào hay hon SAMSUNG và FUJI XEROX v? phuong di?n này. Tuy nhiên, cái mà các don v? r?t ng?i ? FUJI XEROX và SAMSUNG chính là 2 hăng này dùng Chip d? qu?n lư tiêu hao. Đó chính cung l?i là s? khác bi?t, và s? khác bi?t dó giúp cho FUJI XEROX, SAMSUNG dúng v?ng trên thuong tru?ng v?i ch?t lu?ng b?n in t?t nh?t. V?i chúng ta, c?n t?o s? khó khan dó tr? thành thu?n l?i và t?o ra s? khác bi?t trong kinh doanh. N?u b?n kinh doanh SAMSUNG, XEROX, b?n là ngu?i dung c?m v́ SAMSUNG, XEROX không thích h?p cho nh?ng ngu?i l?y s? don gi?n k? thu?t d? ki?m ti?n. B?n ph?i hi?u r?ng, n?u don gi?n, ch? vi?c mua và bán, k? thu?t ch?ng c?n cao siêu ǵ v?n làm du?c, b?n dang lâm vào t́nh tr?ng ph?i c?nh tranh kh?c li?t v?i hàng bao nhiêu con ngu?i t?m t?m nhu v?y, và nhu v?y, l?i nhu?n c?a b?n dâu có nhi?u và khách hàng c?a b?n cung r?t b?p bênh. Hôm nay h? làm v?i b?n, mai h? s?n sàng g?i ngu?i khác v́ ai ch? làm du?c, d? mà. V?i SAMSUNG, FUJI XEROX, s? vi?c khác r?i, v́ máy dó hoi cao siêu hon v? k? thu?t b?n m?i làm du?c, và d?ng nghia v?i chuy?n này, ngu?i mu?n làm du?c SAMSUNG và FUJI XEROX ph?i b? ra nhi?u công s?c hon, hi?u hon và hon h?t là mu?n có khách hàng và th? tru?ng th́ ph?i gi?i du?c bài tóan v? Chip qu?n lư v?t tu tiêu hao. Ai n?m du?c nó, ngu?i dó s? thành công v́ ngu?i dó vu?t du?c hàng rào k? thu?t c?a máy và vu?t du?c lên các d?i th? d? gi?i quy?t du?c các khâu gi?m chi phí tiêu hao cho khách hàng mà nh?ng ngu?i không bi?t không th? làm du?c. Đ?ng th?i v?i vi?c này, b?n s? là ngu?i ít b? c?nh tranh hon, khách s? g?n bó v?i b?n hon v́ ngoài b?n, ít ngu?i làm du?c nhu b?n.

6.              Công ty Hoàng Linh dă thành công trong nhi?u gi?i pháp gi?m chi phí tiêu hao cho các máy FUJI XEROX – SAMSUNG và dă có nhi?u t́m ṭi, d? dua ra các gi?i pháp t?t nh?t cho khách hàng. Vi?c gi?i quy?t các khâu quan tr?ng nhu ngu?n nh?p tr?ng r?i, m?c d?, x? lư chip b?ng cách reset ho?c t? s?n xu?t m?i…dă giúp chúng tôi gi?m du?c chi phí tiêu hao cho khách, d?ng th?i t?o l?i nhu?n cho chính ḿnh, gi? v?ng v? trí là don v? có kh? nang d?ch v? k? thu?t t?t nh?t cho các s?n ph?m FUJI XEROX – SAMSUNG trên ṭan qu?c. Chúng tôi k?t h?p t?t c? các s?c m?nh d? t?o nên s? khác bi?t, dó là dùng các s?n ph?m ch?t lu?ng, giá h?p lư nh?t d? ch?y dua v?i các s?n ph?m cúng tính nang. N?u có ai dó c?n s? so sánh, c?n s? c?nh tranh xem dâu là s?n ph?m nên dùng, chúng tôi s?n sàng b?o v? nh?ng lu?n di?m chúng tôi dă dua ra và b?ng các b?ng ch?ng xác th?c nh?t, chúng tôi luôn b?o v? nh?ng ǵ chúng tôi dă công b? và kh?ng d?nh. Chúng tôi không chê hăng nào, v́ Hăng nào cung có nh?ng uu nhu?c di?m riêng. Tuy nhiên, nh?ng ǵ b?n theo, b?n hi?u v? nó, chính là nh?ng cái giúp b?n nhi?u nh?t trong kinh doanh. Cung nhu v?y, chúng tôi hi?u rơ v? FUJI XEROX và SAMSUNG, nên kinh doanh nó chúng tôi v?ng tin và luôn l?y l?i ích c?a c? hai bên: khách hàng và chính ḿnh làm tiêu chí hành d?ng. N?u b?n kém v? các m?t hàng c?a m?t hăng nào dó, chính là b?n dă không giúp du?c ǵ nhi?u cho khách c?a ḿnh, và cung không giúp du?c cho chính b?n. Ch? các nhà s?n xu?t h? chi?n th?ng mà thôi. N?u b?n hi?u v? m?t hàng nào dó, b?n gi?i quy?t du?c m?i th? v?i nó, b?n s? v?ng tin và kinh doanh có hi?u qu?, khách c?a b?n cung du?c hu?ng l?i cùng b?n, ch? có nhà s?n xu?t, có v? nhu h? s? b? thi?t hon v́ dă g?p ph?i cao th? vu?t du?c lên chính h?, h? không bán du?c nhi?u hon v?t tu tiêu hao chính hăng, nhung v? t?ng th?, do bán du?c nhi?u máy hon, ngu?i dùng nhi?u hon h? v?n l?i hon. Đ?ng th?i, h? c̣n du?c l?i v́ nhu v?y h? v?n bán du?c s?n ph?m nhi?u, du?c ti?ng là s?n ph?m dùng t?t và chi phí r?. tóm l?i, c? 3 d?u có l?i c?


 

[ In_trang ]