Gi?i pháp m?c d? cho máy in Laser màu XEROX DP C3055DX

hoanglinh

       

Hoàng Linh công b? gi?i pháp m?c d? cho máy in laser màu DP C3055DX:
3055DX là máy in Laser van pḥng kh? A3 den tr?ng là chính v?i t?c d? 35ppm, ngoài ra có k?t h?p in màu v?i t?c d? 8ppm. Máy có th? in t? d?ng 2 m?t c? den tr?ng l?n in màu. Đ?c bi?t máy in gi?y Cuche d?nh lu?ng t? 60-250g/m2 r?t t?t.
T? khi bán ra s?n ph?m này, r?t nhi?u don v? h?i chip tr?ng, chip m?c cho máy d? d? m?c, thay drum r?i. Tuy nhiên, sau hon 2 nam, t? ngày bán ra máy DP C3055DX d?u tiên d?n nay, k? các các trung tâm chip l?n trên th? gi?i cung chua có chip cho 3055DX.
Sau m?t th?i gian x? lư và in test m?c dă d? theo công th?c pha ch? c?a Hoàng Linh. Chúng tôi dă thành công trong vi?c x? lư d? m?c cho máy DP C3055DX. Vi?c x? lư tr?ng th?c ra không c?n thi?t l?m v́ thu?ng tr?ng cung ít khi t?n d?ng du?c, do tu?i tho tr?ng NSX dă tính r?t sát, có x? lư du?c chip d? kéo dài tu?i th? cung không du?c dáng là bao nhiêu, nên chúng tôi không t?p trung cho vi?c này n?a.
Giá x? lư d? DP C3055DX ch?y du?c m?c c?a Hoàng Linh là 250usd/ máy (ch? ph?i x? lư 1 l?n). N?u mua máy m?i c?a chúng tôi, ph?n x? lư này là mi?n phí.
Giá m?c d? là 32usd/ h?p dung lu?ng 6500 trang in (160gram). Đó là giá tính chung cho c? 4 màu C.M,Y,K. Khuy?n m?i 6/1 ( 6 ?ng khuy?n măi 1 ?ng không tính ti?n). Giá bán m?c Kg là 145usd/kg. Giá bán m?c dă dóng chai 160g (tuong duong 1 l?n d? 6500 trang) là: 28usd/chai. V?i các khách hàng thu?ng xuyên, chúng tôi tính thu?ng theo luy ti?n 3 l?n: 6/1; 60/(6+10); 120/(20+20+30). Nghia là n?u d?i m?c tích luy du?c 120 l?n, th?c ch?t giá ch? c̣n: 32x120/190=20,2usd/cartridge

 

[ In_trang ]