Hoàng Linh kư li?n lúc 4 h?p d?ng dùng d?n máy d?i m?i nh?t

       

V?a qua, Hoàng Linh dă li?n lúc kư và cung c?p du?c 4 h?p d?ng dùng d?n máy d?i m?i nh?t, b?t d?u bán ? nam 2009: dó là 1 h?p d?ng cho thuê 2 máy Coier màu v?i d?y d? options DC-III C2201ST, 1 h?p d?ng thuê máy DC-III 2007/3007 cho Ban di?u hành d? án du?ng cao t?c Hà N?i _ H?i Pḥng, 2 h?p d?ng bán 2 máy DC-III 2007/3007
Do máy m?i, hàng chua d? nên Hoàng Linh dang ph?i ch? hàng v? m?i hoàn thành du?c vi?c giao hàng cho các h?p d?ng c?a ḿnh.

DC-III C2201 là máy thay th? DC-II C2200, dó là máy m?u m?i nh?t hi?n nay c?a FUJI XEROX, tr? giá m?i máy 13140usd (xem h?p d?ng)

DC-III 2007/3007 là máy 25ppm/30ppm, thay th? cho DC-II 2005/2055 s? k?t thúc vào nam nay. DC-III 2007/3007 hon DC-II 2005 ? t?c d?, ph?n m?m qu?n lư, Scan màu t?c d? cao 50ppm

Nam 2009 du?c d? báo là nam khó khan, tuy nhiên Ḥang Linh dă n? n?c vu?t khó và b?ng kh? nang và nang l?c th?c s?, Ḥang Linh dă m? d?u cho nam 2009 v?i nh?ng h?p d?ng không thua kém th?i k? này nam 2008. Hy v?ng nam 2009 s? không d?n n?i khó khan nhu d? báo

 

[ In_trang ]