L?a ch?n máy in Laser SAMSUNG, XEROX hay máy in Laser HP, CANON ?

       

L?a ch?n máy in Laser SAMSUNG, XEROX hay máy in Laser HP, CANON ?

Hi?n nay, th? tru?ng máy Laser ( copier, fax, Printer, Đa ch?c nang…ho?t d?ng theo nguyên lư chuy?n m?c khô tinh di?n b?ng tia laser) dang r?t phát tri?n. Cách dây vài nam th́ 1 máy in laser không th? có giá du?i 100usd, d?ng th?i kích thu?c và tr?ng lu?ng cung không th? nh? và nh? du?c nhu hi?n nay (Máy in Laser SAMSUNG ML1640 ch? n?ng 5,7kg kích thu?c g?n, nh? 35x30x21cm, th?i gian d? in b?n d?u tiên có 10s, giá chua d?n 100usd). N?u nói d?n máy in gia d́nh và van pḥng nh?, SAMSUNG và XEROX dang là nh?ng l?a ch?n sáng giá v́ máy r?, ch?y ?n d?nh và nhanh, ti?t ki?m nang lu?ng (máy t? d?ng chuy?n sang tr?ng thái ch?, khi có l?nh in cung ch? c?n 10s là b?t d?u in b?n d?u tiên). Tuy nhiên, t?i sao m?i ngu?i v?n cho r?ng máy in CANON, HP m?i là cái nên ch?n???

T?t c? ch? là do thói quen. HP và CANON dă qúa quen thu?c v?i m?i ngu?i do là nh?ng Hăng vào th? tru?ng s?m. Khi l?a ch?n chúng ta hăy khách quan dánh giá d? mua s?m h?p lư. Theo quan di?m c?a chúng tôi (có th? quan di?m c?a b?n khác), chúng tôi dánh giá d?a trên góc d? k? thu?t và thuong m?i thu?n túy v?i các ḍng máy in laser cho gia dinh và các doanh nghi?p nh? nhu sau:

1. Máy in laser SAMSUNG và XEROX cùng t?c d?, cùng c?u h́nh v?i HP và CANON giá r? hon

2. SAMSUNG và XEROX cùng dùng k? thu?t m?c không t?, siêu m?n do v?y tr?ng lu?ng m?c ít hon nhung in du?c nhi?u b?n hon HP và CANON ( 70g m?c d? SAMSUNG tuong ?ng b?ng 140g m?c d? CANON, HP có th? in du?c 2500 trang A4– theo tiêu chu?n ISO / IEC 19752). Cung chính v́ v?y, lu?ng m?c th?i c?a m?c HP, CANON nhi?u hon, chóng h?ng Drum hon do ph?i g?t nhi?u th?i (mài ṃn nhanh hon do ph?i g?t (trà sát th?i trên tr?ng) nhi?u), thu?ng th́ cartridge HP, CANON ch? d? du?c nhi?u nh?t là 2-3 l?n, trong khi cartridge SAMSUNG, XEROX d? du?c nhi?u l?n g?p dôi so v?i HP và CANON mà Drum g?n nhu v?n c̣n r?t t?t. Đ?c bi?t g?t s?t g?n nhu không bao gi? h?ng, trong khi g?t c?a HP, CANON b?ng cao su, r?t hay h?ng khi Drum dă xu?ng c?p.

3. Máy in laser HP, CANON có giá cartridge x?n r?t cao do ti?n thuong hi?u, ti?n phát tri?n th? tru?ng dă t? lâu, h? không bao gi? b? qua co h?i thu l?i nhu?n dang s?n sàng nhu v?y, trong khi SAMSUNG và XEROX, do m?i vào, th? ph?n c̣n it, ph?i bán giá h?p lư hon d? l?y th? ph?n. Do v?y, giá c?a SAMSUNG, XEROX bao gi? cung th?p hon HP, CANON, k? c? giá m?c l?n giá máy. Đ?c bi?t, n?u nói d?n in laser màu th́ ít Hăng qua m?t du?c XEROX, XEROX hi?n chi?m d?n trên 60% th? ph?n laser màu trên th? gi?i. Máy r?, m?c r? v?i công ngh? siêu b?n, siêu ti?t ki?m, ch?c ch?n XEROX s? th?ng linh th? ph?n máy in, máy copy laser màu trong th?i gian t?i. ch? v?i 2000usd b?n dă có th? dùng 1 máy in laser màu XEROX kh? A3, in m?ng, in 2 m?t t? d?ng ( v?i c?u h́nh này b?n ph?i b? ra hon 4000usd m?i du?c s? h?u máy tuong t? c?a HP, CANON), ch? v?i hon 300usd b?n dă có th? mua du?c máy in laser màu XEROX kh? A4 v?i t?c d? in màu 12ppm, r? hon HP2600 c? v? giá máy l?n giá m?c in laser màu ( r? hon d?n 30%), nhung di?u d?c bi?t dáng nói hon c? là ch?t luong b?n in Laser màu c?a XEROX v?i máy r?, m?c r? nhu th? l?i hon h?n c?a HP tuong duong (b?n có th? d?n ch? chúng tôi d? in th? và so sánh).

4. Nhi?u ngu?i cho r?ng không bi?t mua m?c và d? m?c SAMSUNG, XEROX ? dâu?, dúng v?y, t?t c? do c̣n quá m?i m? nên s? don v? ph?c v? cho SAMSUNG, XEROX chua nhi?u, tuy nhiên, theo th?i gian, v?i dà phát tri?n hi?n nay các don v? ph?c v? s? càng ngày càng nhi?u và SAMSUNG, XEROX s? có th? tru?ng r?ng v́ giá r? và các uu vi?t hon h?n v? công ngh? v?t tu tiêu hao cho máy in laser nh?.

5. Cái mà ai cung s? khi máy XEROX, SAMSUNG và c? máy Laser màu HP, CANON…là m?c và tr?ng có chip qu?n lư v?t tu tiêu hao. Li?u có th? d? du?c m?c khi có chip qu?n lư? Nh?t là các máy Laser màu? Chúng tôi dă s?n sàng ph?c v? các b?n. V?i chúng tôi, g?n nhu các lo?i máy in nh? cho gia d́nh và các doanh nghi?p nh? v?i giá tr? máy th?p, chúng tôi d?u dă có gi?i pháp Refill chip và d? m?c (xem chi ti?t các bài vi?tchi ti?t hàng hóa). Xin quư khách có th? c? yên tâm l?a ch?n, t?t c? các khó khan cho vi?c ti?t ki?m chi phí chúng tôi dă lo tính t?t c?, k? c? M?c d?, Drum r?i… giá r?t th?p hon so v?i mua 1 cartridge x?n chính Hăng. Chúng tôi cung có c? các gi?i pháp thay th? m?c chính Hăng r? dùng cho M?c chính Hăng d?t ( ví d? thay v́ dùng cartridge SCX4521FD2, b?n dùng cartridge ML1610D2, cung v?y thôi, ch? thêm 1 cái c?u ch́ nhung ti?t ki?m du?c g?n 10usd d?y…). Có khó khan ǵ, xin các b?n d?ng ng?i, hăy mail cho chúng tôi: hoanglinhhp@hn.vnn.vn, chúng tôi luôn s?n sàng ph?c v? và tu v?n giúp b?n.

 

[ In_trang ]