T?i sao máy Copy, In, Fax…Laser l?i có chip qu?n lư v?t tu tiêu hao?

       

T?I SAO MÁY COPIER, MÁY IN, MÁY FAX… LASER L?I CÓ CHIP QU?N LƯ V?T TU TIÊU HAO?

T? nhi?u nam nay, XEROX luôn là Hăng qu?n lư v?t tu tiêu hao b?ng chip d?m. T? hon ch?c nam nay, chúng ta dă th?y XEROX qu?n lư Tr?ng ( DRUM), M?c ( Toner) b?ng chip d?m. Tuy nhiên, do XEROX là hăng l?n, là hăng phát minh ra máy Copier (n?m b?n quy?n phát minh co ch? sao ch?p tinh di?n mà ngày nay v?n du?c dùng ph? bi?n cho k? thu?t in Laser chuy?n m?c khô b?ng tinh di?n), chuyên làm các thi?t b? cao c?p v?i phân khúc khách hàng l?n, ḍi h?i ch?t lu?ng cao và d? b?n v?n hành l?n nên không khách hàng nào ph?n ?ng v?i vi?c XEROX s? d?ng chip d?m. Lư do r?t don gi?n, chip d?m d? bi?t v?t tu dó c̣n d? kh? nang ph?c v? n?a hay không. N?u c̣n t?c là máy c? ch?y, c̣n dă h?t th?i h?n, hăy d?ng d? thay cái khác ch?y d? d?m b?o ch?t lu?ng b?n in ch?p và hon h?t là d?m b?o quá tŕnh v?n hành không s? c?. V?i khách hàng l?n, chuy?n tiêu hao nhi?u khi không quan tr?ng b?ng s? dáp ?ng c?a thi?t b? v́ ng?ng vi?c do s? c? máy có th? làm ?nh hu?ng và tiêu t?n nhi?u hon r?t nhi?u chi phí tiêu hao cho thi?t b? dó. Do v?y, chip qu?n lư là cái dáng có và nên có.

Đ?n nay, r?t nhi?u Hăng s? d?ng chip d?m d? qu?n lư v?t tu tiêu hao. Đó là di?u dáng m?ng v́ chuy?n ch?t lu?ng và an ṭan v?n hành dă du?c d?t lên hàng d?u. Không c̣n n?a các máy RICOH, CANON… analog ch?y quá m?c, b?n ch?p t?i t? d?n m?c nhu bôi m?c lên gi?y v́ Drum, g?t, s?y dă quá h?n quá lâu mà không du?c thay. Ngu?i dùng th́ ch?ng bi?t bao gi? ph?i thay, th? s?a ch?a th́ phán theo c?m tính, theo nh?n th?c và tŕnh d?… Ch?ng có m?t thu?c do ǵ là chính xác, là minh b?ch và th?c s? khách quan. Chip d?m là thu?c do chính xác, khách quan và có tính k? thu?t nh?t cho chuy?n này. Tuy nhiên, cái ǵ cung v?y có m?t ph?i th́ cung có m?t trái. M?t trái c?a nó chính l?i là cái mà khách hàng ai cung ?m ?c. Nh́n th?y 1 b? Tr?ng mua vài tri?u d?ng (b?ng c? tháng luong) c̣n d?p chua xu?c sát ǵ, ch? v́ h?t chip mà ph?i thay cái khác, ai ch? ti?c. Chúng ta cung không th? trách nhà s?n xu?t v́ không có ǵ là tuy?t d?i c?. H? tính cho da s?, t?c là da s? d?n lúc dó là nên d?ng và thay m?i ch? h? không th? tính cho 1 tru?ng h?p c? th? du?c. Do v?y, n?u là ngu?i dùng d? chi phí và công vi?c ḍi h?i là trên h?t th́ hăy tuân th? dúng nh?ng ǵ tính tóan k? thu?t dă ch? d?n, có th? chi phí hon m?t chút so v?i ti?t ki?m (b?ng cách reset d? dùng quá h?n), nhung bù l?i, l?i du?c ch?t lu?ng và hon h?t là s? d?m b?o t?t hon cho quá tŕnh v?n hành.

Tuy nhiên, n?u là các thi?t b? th?p c?p, nh?ng thi?t b? gia d́nh hay các thi?t b? cho các don v? nh? th́ chuy?n dó l?i là v?n d?. V?i khách hàng nh?, không c?n ch?t lu?ng l?m cho b?n sao ch?p và in ?n, công vi?c cung không g?p gáp, n?u máy h?ng có th? ch? m?t vài gi?, m?t vài ngày ho?c th?m chí m?t vài tu?n v?n du?c th́ chi phí v?t tu tiêu hao là c? m?t v?n d?. H? c?n t?n d?ng t?i da nang l?c ph?c v? c?a v?t tu tiêu hao, nghia là c?n khai thác h?t m?c, càng nhi?u càng t?t, khi th?y không c̣n ch?p nh?n du?c b?ng m?t thu?ng m?i thôi. Khi dó, c?n có nh?ng ngu?i ph?c v? Refill chip và d? m?c, thay r?i các b? ph?n c?a v?t tu tiêu hao… d? giúp h?. V?i Vi?t Nam và các nu?c thu nh?p th?p, vài ch?c d?n m?t hai tram usd là c? 1 tháng luong th́ di?u dó l?i càng c?n. Tích cóp măi m?i mua du?c 1 cái máy in laser kho?ng 100usd, không có lư ǵ m?i ch?y h?t có 1-2 ram gi?y dă l?i ph?i b? ra kho?ng g?n 1 m?t n?a s? ti?n nhu th? d? mua 1 cartridge m?c (tính ra nh?ng hon 1000 d/b?n in A4 – thà di thuê in ch? m?t có 150d/b?n c̣n hon)

V́ v?y, chuy?n Refill chip và d? m?c, thay r?i Drum, g?t… cho máy in, máy copier và máy Fax laser luôn là chuy?n du?c nhi?u ngu?i quan tâm. T? khi chúng tôi post lên nh?ng gi?i pháp ph?c v? Reset chip và d? m?c, chúng tôi nh?n du?c r?t nhi?u các cu?c di?n tho?i quan tâm d?n v?n d? này. Chúng tôi cung ph?i th?a nh?n r?ng, chúng tôi cung ch? m?i di nh?ng bu?c d?u tiên cho vi?c này và cung ch? t?p trung cho các thiêt b? th?p c?p và gia d́nh (tr? giá thi?t b? ch? vài tri?u) v́ chúng tôi cung xác d?nh dây là d?ch v? ph?c v? s? dông các cá nhân, doang nghi?p nh? và gia d́nh dang c?n m?t m?c chi phí ti?t ki?m nh?t cho ḿnh. V? l?i, các thi?t b? cao c?p c? vài ch?c tri?u tr? lên th́ các hăng khi s?n xu?t d?t hàng riêng chíp qu?n lư v?i nhà s?n xu?t chip, không có chíp bán l?, không d? l? k? thu?t th́ chúng tôi cung không th? vu?t qua d? mà Reset chip du?c (ví d? nhu các máy copier FUJI XEROX DC236/286/2005/2055/3005/450i/550i/4000/5010/6000/7000/2000). V́ giá tr? máy l?n, các Hăng d? ti?n d? d?u tu công ngh? và d?t hàng riêng chip d?m, nên cung không có co h?i d? mà Reset chip du?c. Các thi?t b? này thu?ng dùng chip d?m công ngh? b?o m?t r?t cao, liên k?t không dây nên các trung tâm l?n v? Reset chip cung ch?u ch? chua nói ǵ chúng tôi. Đ?n nay, các máy FUJI XEROX DC236/286/336/450I/550I dă có m?t trên th? tru?ng 5 nam r?i mà dă có dâu cung c?p du?c chip Tr?ng (Drum) và chip M?c (Toner) tuong thích cho nó dâu (k? c? các trung tâm l?n c?a Trung Qu?c n?i ti?ng làm hàng tuong thích cung ch?u luôn), cung chính v́ v?y, d?ng hy v?ng có th? thay Drum r?i, d? m?c cho nh?ng máy này. Có nh?ng máy c̣n s? d?ng chip d?c thù riêng, d?t hàng riêng, gi?t ch?t chip luôn khi h?t h?n dùng c?a V?t tu (ví d? nhu chip Tr?ng (Drum) cho máy DC2000/1080) th́ co h?i Reset là không bao gi? có (chip ch?t r?i c̣n dâu mà Reset). Tuy nhiên, các máy l?n thu?ng dùng cho các khách hàng có ti?m l?c, nên cung ch?ng c?n reset làm ǵ. Đó cung chính là l?i gi?i thích t?i sao trong danh m?c các thi?t b? chúng tôi có kh? nang Reset chip du?c không th? có m?t các thi?t b? cao c?p hi?n dang bán trên th? tru?ng. Có chang ch? là các thi?t b? dă ng?ng s?n xu?t, các Hăng dă buông qu?n lư, may ra m?i có co h?i Reset chip du?c (ví d? nhu FUJI XEROX DC235/285/405/506/606/706). Cung chính v́ v?y, cung không nên hy v?ng cao quá cho d?ch v? Reset chip, chúng tôi cung bi?t ch? nên dáp ?ng và b? công s?c vào dâu. Không bao gi? có th? làm du?c vi?c Reset chip cho các máy mà các Hăng dă d?u tu d?t riêng cho nó các chip d?c bi?t riêng, không bao gi? có bán trên th? tru?ng. Do v?y cung d?ng hy v?ng có th? có nh?ng gi?i pháp chip refill và d? m?c, thay Drum r?i cho các máy cao c?p mà FUJI XEROX, SAMSUNG, HP…dă d?u tu chip qu?n lư cho nó.


 

[ In_trang ]