BÀN GIAO THÀNH CÔNG CÔNG NGH? IN S? VINH C?U 900 Đ?

       

Click dúp d? xm chi ti?t h?p d?ng dă chuy?n giao tháng 11/2008

Ngày 2/11/2008. Công ty Hoàng Linh dă bàn giao thành công Công ngh? in s? Vinh c?u cho 1 doanh nghi?p tu nhân t?i Biên Ḥa - Đ?ng Nai (xem chi ti?t h?p d?ng)
Công ngh? in s? vinh c?u b?ng máy in van pḥng dă du?c Ông Ph?m Van H?nh - K? su Hóa ĐHBK Hà N?i K20 (h? Chính quy 1975-1980), k? su Đi?n t?-Tin h?c (H? ĐHTC) - Giám d?c công ty c? ph?n k? thu?t công ngh? Hoàng Linh nghiên c?u và hoàn thành hon 1 nam nay và dă du?c công b? trên Website này vào ngày 21/8/2007.
Xu?t phát t? nang l?c th?c t? và nhu c?u c?a th? tru?ng, Công ty Hoàng Linh dă ?ng d?ng thành công máy van pḥng d? in don chi?c các s?n ph?m s?, th?y tinh, nh?a...b?ng các d? xu?t h?t s?c d?c dáo, dáp ?ng kh? nang in don chi?c cho các s?n ph?m s?, th?y tinh v?i h́nh dáng b?t k?. Th?c ra, vi?c in ?n lên các s?n ph?m s?, th?y tinh không c̣n xa l? v?i m?i ngu?i và dă có t? lâu. Không có ǵ khó khan cho vi?c s?n xu?t hàng lo?t các s?n ph?m s?, th?y tinh ki?u này, cung v?y vi?c in lên các s?n ph?m th?y tinh, g?m s? dă thành h́nh v?i các h́nh d?ng khác nhau dă du?c công b? cách th?c ti?n hành và m?i ngu?i dă ti?n hành t? hàng vài ch?c nam nay. Đi?u dáng nói ? dây là vi?c ?ng d?ng máy in van pḥng d? in don chi?c nh?ng s?n ph?n này v?i ch?t lu?ng nhu in lên gi?y (in ?nh ch?t lu?ng cao không thua kém ?nh ch?p du?c r?a t?i hi?u r?a ?nh MINI LAB) v?i th?i gian nhanh nh?t, don gi?n nh?t, giá thành r? (nh? s? d?ng máy in phun và các nguyên v?t li?u r? ti?n)
Hy v?ng v?i ?ng d?ng m?i này, don v? dă nh?n chuy?n giao s? tri?n khai t?t d? dua công ngh? vào th?c t? áp d?ng ph?c v? nhu c?u cu?c s?ng.
R?t mong m?t ngày không xa, công ngh? này s? du?c ?ng d?ng th?c ti?n vào in ?n trang trí cho công nghi?p xây d?ng, in ?n quà t?ng, in ?nh bia m?... v́ Chúng tôi luôn mong Công ngh? do Hoàng Linh d? xu?t có nhi?u ngu?i hu?ng ?ng và s? d?ng nh?m nâng cao nang su?t, tang ch?t lu?ng s?n ph?m, gi?m chi phí giá thành. Không ǵ hon là ?ng d?ng nh?ng cái dă có d? làm ra nh?ng s?n ph?m tu?ng ch?ng nhu không th? làm n?i. In ?nh màu don chi?c lên các s?n ph?m s?, th?y tinh v?i ch?t lu?ng cao nhu in lên gi?y v?i giá thành th?p (ch? cao hon in lên gi?y do ph?i Vinh c?u hóa s?n ph?m ? nhi?t d? t? 500-1200 d?) chính là m?t thách th?c mà chúng tôi dă vu?t qua b?ng chính s? k?t h?p c?a máy in van pḥng và công ngh? Hóa (g?m, s?, th?y tinh)

 

[ In_trang ]