REFILL CHO MÁY IN LASER SAMSUNG ML1640 VÀ 2240

       

Máy in Laser SAMSUNG ML2240 s? x?y ra tru?ng h?p nhu sau: Máy ch?y du?c 2100 trang in th́ ng?ng, báo l?i cartridge. Khách hàng l?y cartridge c?a máy dang ch?y t?t (cartridge không chip) c?m vào ch?y v?n không du?c. Khách s? yêu c?u b?o hành v́ máy ng?ng ho?t d?ng. Th?c ra, máy không h?ng, chi ti?t nhu sau:

  1. Máy in Samsung ML2240 và 1640 d?u có 1 h?p m?c di kèm dùng 1 c?u ch́ (thanh s?t), dó là c?u ch́ cho phép máy ch?y v?i h?p m?c ban d?u không có chip qu?n lư. V?i máy ML2240 th́ nó cho phép ch?y cartridge ki?u này du?c 2100 t?, sau dó b?t ph?i dùng h?p m?c có chip qu?n lư. Con chip h?p m?c dó hi?n nay chua x? lư du?c, k? c? các trung tâm chuyên làm chip tuong thich trên th? gi?i cung chua có gi?i pháp. Do v?y, n?u khách dă dùng h?t 2100 t? máy s? d?ng ho?t d?ng, n?u dùng h?p m?c ch? có c?u ch́ ? máy khác dang ch?y t?t mang sang th́ nó v?n không ch?y, m?c dù h?p m?c dó c̣n dang ch?y t?t ? máy kia. Đ? ch?y ti?p, ph?i mua 1 h?p m?c có chip qu?n lư. C?m vào ch?y ngay.
  2. Hoàng Linh dă có gi?i pháp Refill máy d? cho ch?y 2100 t? ti?p theo. Nhu v?y v?n dùng du?c cartridge không chip và s? ch?y h?t 2100 t? l?i ng?ng và l?i ph?i REFILL l?i. Chúng tôi dă có ph?n m?m và ph?n c?ng d? làm vi?c này d? có th? Refill du?c mà không ph?i thay cartrige có chip trong khi ch? xem có chip thay th? ho?c có gi?i pháp ǵ hay hon cách x? lư này.
  3. V́ vi?c này liên quan d?n c? ph?n c?ng và ph?n m?m, nên vi?c x? lư ph?i du?c ti?n hành trên máy in th?c t? dă ch?y h?t 2100 trang cho phép. Chúng tôi d?m b?o, máy sau khi x? lư s? ch?y b́nh thu?ng v?i m?c Refill du?c d? 2100 trang in n?a (không chip-ch? có c?u ch́ nhu h?p m?c c?a máy m?i). N?u quư khách c?n mua m?c, Drum thay th?, ho?c c?n Refill 2 lo?i máy trên, xin liên h?: 0313600045 ho?c 0903418359.
  4. Giá làm l?i máy (c? ph?n c?ng l?n ph?n m?m) d? ch?y ti?p du?c 2100 trang refill là: 10usd ( chua bao g?m ti?n v?n chuy?n, chua thu?). V? nguyên t?c, Refill máy cung nhu làm l?i ho?c thay m?i chip h?p m?c có th? du?c ti?n hành hàng ngh́n l?n không ?nh hu?ng ǵ d?n các ph?n khác. Các b? ph?n Drum, G?t...th́ duong nhiên ph?i c̣n dùng du?c m?i ch?y du?c.

 

[ In_trang ]