MÁY LASER MÀU R? VÀ Đ?P NH?T HI?N NAY

hoanglinh

       

MÁY LASER MÀU R? VÀ Đ?P NH?T HI?N NAY

N?u ph?i in màu, ch?n máy in màu nào?

Máy in phun: giá máy r? nhung chi phí v?n hành cao, m?c d?t, in ch?m, hay g?p s? c? v?n hành do s? d?ng m?c nu?c v?i d?u phun l? h?p, hay t?c m?c (nh?t là khi dùng h? th?ng d?n m?c liên t?c v?i m?c refill d? gi?m chi phí m?c in)

Máy in laser: in nhanh, ?n d?nh và không g?p r?c r?i khi v?n hành, v?i gi?i pháp c?a chúng tôi giá m?c gi?m di r?t nhi?u v?i ch?t lu?ng không thua kém in offset

Ch?n máy in hi?u qu? nh?t: Chi phí ít nh?t, in ?n dáp ?ng nhu c?u công vi?c (nhanh và d?p)

N?u c?n r?a ?nh ch?p, máy ph?i d?m b?o in du?c ?nh ch?p v?i giá r? hon thuê in tráng t?i hi?u LAB chuyên nghi?p, ch?t lu?ng ?nh in ra tuong duong in offset.

T?t c? nhu c?u dó có th? dáp ?ng du?c v?i máy in laser màu XEROX C1110B:

· T?c d? in 12 trang/phút (in màu) 16 trang/ phút (in den tr?ng)

· In ?nh d?p nhu r?a ?nh t?i hi?u LAB chuyên nghi?p v?i t?c d? 8 ?nh(10x15)/phút

· V?i gi?i pháp chip và m?c c?a Ḥang Linh, giá m?c hi?n nay ch? c̣n b?ng1/3 giá m?c dang bán t?i th? tru?ng, b?ng 1/4 giá m?c chi phí cho máy in Laser màu HP, CANON tuong duong mà ch?t lu?ng ?nh in ra d?m b?o không thua kém r?a ?nh LAB chuyên nghi?p, d?p hon in t? máy in HP, CANON v?i m?c chính Hăng.

· Giá máy ch? có 365USD v?i C1110B (USB) và 420USD v?i C1110 (in m?ng)

· R?t phù h?p cho các doanh nghi?p, co quan, tru?ng h?c và các gia d́nh v? kinh phí d?u tu và ti?n ích s? d?ng

N?u b?n thích ch?p ?nh và hay ph?i thuê in tráng ?nh t?i LAB, t?i sao không t? ḿnh in ra chính các tác ph?m c?a ḿnh? Ch? d?ng, Thú v? và ít t?n kém hon!

M?c in màu: 1000d/ 1 ?nh 10x15cm,

in van b?n: 648d/ 1 trang in màu A4

Đ?a ch? trung bày hàng m?u, nh?n b?n in Demo và

ch?y in th? ?nh ch?p KTS :

Công ty Hoàng Linh- 1C Tr?n Quang Kh?i H?i Pḥng. Tel: 0313600045; 0903418359

 

[ In_trang ]