T?n d?ng t?i da các v?t tu tiêu hao c?a máy máy in Laser m?u

       

T?n d?ng t?i da các v?t tu tiêu hao c?a máy in Laser m?u

Gi? dây, mua 1 máy in m?u không c̣n là v?n d? ph?i suy nghi nhi?u v́ máy in m?u hi?n nay dă b?t d?u thay cho máy in den tr?ng. Công ngh? hi?n d?i làm cho chi phí s?n xu?t gi?m dáng k? và 1 máy in Laser m?u, in d?p nhu in ofset gi? dây ch? c̣n kho?ng 300-400usd, g?n r? b?ng máy in den tr?ng, don v? nào cung có th? mua máy in laser màu v́ chi phí mua s?m nhu v?y không c̣n vu?ng ǵ trong vi?c d?u tu, nhung t?i sao khách hàng v?n r?t ph?i suy nghi khi mua máy in màu? M?c dù h? bi?t, b?n in màu d?p hon, sinh d?ng hon? V?n d? là ? chi phí in ?n.

Hi?n nay, ai du?c h?i cung không s? d?u tu mua máy in màu, nhung h? s? nh?t là chi phí sau dó. M?c và Tr?ng ph?c v? cho nó d?t quá làm h? s? mua và s? d?ng nó. V?y nhi?m v? c?a nh?ng ngu?i bán và d?ch v? sau bán máy in laser m?u là ph?i t́m m?i cách gi?m chi phí tiêu hao khi v?n hành.

V? vi?c gi?m chi phí t?i da các v?t tu tiêu hao, có r?t nhi?u quan di?m trái ngu?c nhau: Hăng th́ khuyên khách không dùng m?c d? ( Refill) v́ nhu v?y làm h?i máy, gi?m tu?i th? các v?t tu di kèm. Ngu?i dùng th́ v́ mu?n chi phí th?p, ch? thích dùng các v?t tu thay th? r? ti?n d? gi?m chi phí, mà di?n h́nh là mu?n dùng m?c d? ( refill). Chúng tôi là ngu?i bán máy và cung c?p các d?ch v? sau bán máy, chúng tôi có nhi?m v? làm c?u n?i cho Hăng s?n xu?t và ngu?i tiêu dùng, và chúng tôi có quan di?m và suy ngi nhu sau:

  1. Dùng m?c và các v?t tu tiêu hao chính Hăng là chính xác, không ǵ hon là dùng cái mà nhà s?n xu?t d? xu?t d? ḿnh s? d?ng cho ch?t lu?ng in ?n d?p và b?n máy nh?t. Nhung dó là nhà giàu, là các don v? in ?n d? làm ra s?n ph?m có gía tr? và lăi xu?t cao. Khi dó, chi phí v?y là chuy?n thu?ng, và chúng ta cung không nên d? xu?t các phuong án gi?m chi phí làm ǵ. H? có d? ti?n và c?n du?c ph?c v? bài b?n, chuyên nghi?p, không ǵ b?ng là có nh?ng khách hàng nhu v?y.
  2. Tuy nhiên, v?i khách hàng c?n chi phí ti?t ki?m, c?n ph?i xem l?i,v́ d? s?n xu?t d?i trà và dùng cho nhi?u khách hàng, Hăng s?n xu?t bao gi? cung tính d? du cho các v?t tu tiêu hao. M?t b? Tr?ng (Drum cartridge) Hăng công b? và có chip qu?n lư dùng du?c 50.000 b?n in, nhung th?c t? dôi khi có cái có th? ch?y quá s? dó g?p d?n 1,2-1,5 l?n. V?y t?i sao l?i không t?n d?ng d? ti?t ki?m thêm 20% d?n 50% dó, mà nhu v?y có ǵ là sai trái dâu? Ti?t ki?m là cái mà ai cung mu?n, và ch? có ti?t ki?m, chi phí m?i gi?m. Vi?c t?n d?ng hàng chính hăng d? ch?y thêm 20-50% s? in ch?p có th? ph?c v? thêm hoàn ṭan không làm ?nh hu?ng ǵ d?n tu?i th? thi?t b?, con s? t?n d?ng dó cung chính là d? bù l?i nh?ng ǵ mà dôi khi do so xu?t, do không may ngu?i dùng mua ph?i 1 b? Drum không ch?y d? s? ch?p công b? ( chuy?n dó có th? x?y ra ch? !!!).
  3. L?i nói chuy?n m?c d? ( Refill): n?u m?c d? du?c nh?p dúng, chính xác cho lo?i máy dó th́ d? m?c cung ch?ng khác ǵ m?c x?n. V?n d? là ph?i ch?n dúng noi nh?p, dúng ch?ng lo?i chính xác dùng cho máy dó th́ vi?c d? m?c là hoàn ṭan có th?. B?n nên hi?u là có nhi?u nhà s?n xu?t m?c, và h? chính là nh?ng nhà cung c?p m?c cho các hăng s?n xu?t máy bán cho chúng ta. N?u ch?n dúng ch?ng lo?i m?c mà nhà s?n xu?t d?t d? s?n xu?t cho máy dó th́ m?c d? c?a chúng ta khác ǵ m?c x?n chính Hăng?
  4. Tuy nhiên, d? kéo dài tu?i th? cho Drum, d? d? du?c m?c c?n có chip thay th? ho?c c?n reset chip. Đó là v?n d? c?n gi?i quy?t và dó chính là khâu quy?t d?nh b?n có ph?c v? du?c khách c?n ti?t ki?m chu dáo hay không (nói nh?, vi?c này Hăng không khuy?n khích ǵ chúng ta, nhung s? th?t th́ v?n c? ph?i ph?c v? t?t c?). Th?m chí, ph?c v? ngay c? chúng ta v́ in Laser m?u có s?c cu?n hút ghê g?m. Không ǵ thích b?ng chính ḿnh in ra du?c các van b?n màu d?p nhu mo cho các gi?i thi?u chào hàng, cho các báo giá, in card visit, in các gi?y m?i, thi?p chúc m?ng… v?i chi phí nh? nh?t có th? ( buôn tàu bán bè không b?ng an dè h?t ti?n mà!!!)


 

[ In_trang ]