In màu ti?t ki?m v?i FUJI XEROX C1110

       

Công ty Hoàng Linh Công b? gi?i pháp gi?m chi phí tiêu hao In Laser màu XEROX C1110

1 tháng 9 nam 2008

Công ty Hoàng Linh công b? gi?i pháp gi?m chi phí tiêu hao khi dùng máy in Laser màu FUJI XEROX C1110.

Fuji-Xerox C1110 là cu?c cách m?ng v? giá và ti?t ki?m nang lu?ng cho máy in Laser màu v?i t?c d? lên t?i 12 trang/phút (color) và 16 trang/phút (in den tr?ng), 12 giây cho b?n in d?u tiên in m?u và 9 giây cho b?n in den tr?ng, Công su?t máy 40000 trang/tháng, d? phân gi?i 9,600x600 dpi. Fuji-Xerox DocuPrint C1110 tiêu t?n 1.2 kwh th?c s? là bu?c ti?n b? v? ti?t ki?m nang lu?ng.

Chip reset và m?c d? cho h?p m?c CT201114 (den, in du?c 2000 trang), CT201115 (Xanh, in du?c 2000 trang), CT201116 (Đ?, in du?c 2000 trang), và CT201117 (Vàng, in du?c 2000 trang), Và chip reset Drum cartridge CT350604 (C,M,Y,Bk drum, in du?c 20000 trang) là gi?i pháp ti?t ki?m nh?m gi?m chi phí in ?n màu v?i giá ch? c̣n du?i ½ chi phí khi không t?n d?ng tri?t d? các v?t tu tiêu hao cho máy. V?i gi?i pháp c?a Hoàng Linh, chi phí v?t tu tiêu hao ch? c̣n 0.06usd/ b?n in A4, tuong duong v?i kh?ang 1000vnd/trang in bao g?m c? chi phí cho Drum, Toner, B? s?y. Công ty Hoàng Linh dă th? và công b? m?c Và chip thay th? cho Máy C1110 có th? in ?nh (thay cho Máy MiniLAB) kh? A4 b?ng gi?y chuyên dùng cho in opset d?nh lu?ng t? 200-300 g/m2. T?c d? in d?t du?c là 2 ?nh A4/phút v?i chi phí t?ng c?ng kho?ng 2500d/ ?nh A4 (c? gi?y). ch?t lu?ng in ?nh không kém r?a ?nh t?i MiniLAB, màu s?c r?t trung th?c, s?c nét và có th? thay máy in opset d? dáp ?ng các nhu c?u in ?n màu s? lu?ng nh?, ḍi h?i thay d?i d? li?u khi in (card, gi?y m?i, Gi?y ch?ng nh?n, thu… )

B? S?Y C1110 in du?c 50000 trang (tính theo m?t d? che ph? 5%) Part Number: EL300689

GIÁ ÁP D?NG C?A CÔNG TY HOÀNG LINH CHO CÁC ĐON V?

Chi ti?t

Part Number

Orginal (USD)

Renew (USD)

Metter chagre (USD)

H?p m?c den

CT201114, in du?c 2000 trang

51

18 in du?c 2000 trang

0.129 (M?c chính Hăng)

0.06 ( M?c refill Nh?t d?m b?o ch?t lu?ng in nhu m?c chính Hăng)

H?p m?c xanh

CT201115, in du?c 2000 trang

61

20 in du?c 2000 trang

H?p m?c d?

CT201116, in du?c 2000 trang

61

20 in du?c 2000 trang

H?p m?c vàng

CT201117, in du?c 2000 trang

61

20 in du?c 2000 trang

B? tr?ng (Drum)

CT350604, in du?c 20000 trang

200

10 (reset chip)

B? s?y (Fuser Unit)

EL300689, 50000 page yield

100

10 (reset chip)


Công ty Hoàng Linh nh?n bán, cho thuê và cung c?p các gi?i pháp ?ng d?ng thi?t b? van pḥng d? in ?n d?ch v?, qu?ng cáo và in ?n d? li?u thay d?i (data port.)

Liên h? Hoang Linh Co., Ltd.

Đ?a ch?: 1C Tr?n Quang Kh?i H?i Pḥng

· Đi?n tho?i: 84 31 3600045 , 031 3841176/23531/21085

· Fax: 84 31 3841181

· E-mail: hoanglinhhp@hn.vnn.vn/ hanh@hoanglinh.vn

· Website: www.hoanglinh.vn 

[ In_trang ]