H?I NGH? Đ?I LƯ CÔNG TY CP SIÊU THANH HÀ N?I

hoanglinh

       

T?i khách s?n Tây H?, trong m?t không gian ?m cúng và thân thi?n nhu m?t gia d́nh, h?i ngh? l?n này, ngoài các giám d?c Chi nhánh, Đ?i lư c̣n có s? góp m?t c?a ông Khamsavath Bounvilay – T?ng giám d?c công ty liên doanh Siêu Thanh Vientian – Lào. M?t di?m n?i b?t là v? phía nhà t? ch?c, ngoài Lănh d?o Công ty th́ giám d?c, phó giám d?c các pḥng và b? ph?n Đ?i lư c?a công ty CP Siêu thanh Hà N?i cung tham d? d?y d? càng làm tang thêm t́nh thân ái gi?a Siêu Thanh và các Chi nhánh, Đ?i lư. M?t ph?n không th? thi?u trong các h?i ngh? dó là s? hi?n di?n c?a ông Yoshio Hanada – T?ng giám d?c FUJI XEROX châu Á – Thái B́nh Duong khu v?c Đông Duong và các cán b? c?a van pḥng d?i di?n.

Ông Nguy?n Nhân – T?ng Giám Đ?c – Ch? t?ch HĐQT

M? d?u h?i ngh?, ông Nguy?n Nhân – T?ng giám d?c Siêu Thanh Hà N?i phát bi?u khai m?c và báo cáo t́nh h́nh ho?t d?ng kinh doanh c?a toàn h? th?ng nam 2007. T?i dây, Ông dă ghi nh?n nh?ng dóng góp c?a các Chi nhánh, Đ?i lư và nh?n m?nh “Chi nhánh, Đ?i lư là m?t ph?n không th? tách r?i c?a Siêu Thanh Hà N?i”.

V? phía Fuji Xerox, ông Yoshio Hanada cung t?ng k?t l?i doanh s? nam 2007 và khen thu?ng các Chi nhánh, Đ?i lư xu?t s?c nh?t. Ông cung công b? nh?ng chính sách h? tr? bán hàng c?a Fuji Xerox t?i th? tru?ng Vi?t Nam.

Song song v?i nh?ng chính sách c?a Fuji Xerox, Siêu Thanh Hà N?i cung dua ra các chính sách nh?m tr?c ti?p h? tr? các Chi nhánh, Đ?i lư bán hàng. Trong dó bao g?m chính sách giá, s?n ph?m, h? tr? k? thu?t và ch? d? b?o hành. V?i t?t c? nh?ng chính sách nêu trên, hy v?ng nam 2008 s? là m?t nam “b?i thu” c?a toàn h? th?ng.

?nh ông Tr?n Đ?c Thu?n – Giám d?c dào t?o dang gi?i thi?u v?i các b?n Chi nhánh, Đ?i lư

2 s?n ph?m chi?n lu?c c?a FUJI XEROX s? tung ra th? tru?ng trong nam 2008 này.

Cu?i chuong tŕnh là ph?n th?o lu?n. Các Chi nhánh, Đ?i lư dua ra các ư ki?n dóng góp v? nhi?u m?t nhu s?n ph?m, chính sách h? tr? bán hàng… Siêu Thanh Hà N?i và Fuji Xerox d?u ghi nh?n và h?a s? có nh?ng c?i ti?n nh?m dáp ?ng t?t hon cho vi?c thúc d?y các s?n ph?m ra th? tru?ng.

H?i ngh? cung dă thông qua chi?n lu?c nam 2008 g?m:

1. Gi? v?ng và c?ng c? V? trí S? 1 trong làng thi?t b? van pḥng t?i Vi?t Nam: doanh thu d?t trên 100 t? VNĐ v?i m?c tang tru?ng trên 23%.

2. Cu?i 2008 - d?u 2009 chính th?c niêm y?t c? phi?u trên th? tru?ng ch?ng khoán.

3. M? r?ng d?u tu sang CH DCND Lào trong nhi?u linh v?c.

4. M?i hăng Fuji Xerox làm d?i tác chi?n lu?c.

5. M? r?ng h? th?ng phân ph?i.

6. H? tr?, h?p tác hi?u qu? v?i h? th?ng các Chi nhánh và Đ?i lư.

7. Phát tri?n da ngành ngh? (d?u tu chi?n lu?c vào các Công ty Khai thác m?, qu?ng, khoáng s?n và các Công ty B?t d?ng s?n…).

8. Thành l?p B? ph?n chuyên trách kinh doanh gi?i pháp và các ḍng s?n ph?m thi?t b? van pḥng cao c?p: máy A0, máy da ch?c nang t?c d? cao….

Đ? chào m?ng thành công c?a h?i ngh?, các thành viên tham d? cùng nhau ch?p nh?ng b?c ?nh luu ni?m tru?c khi d? ti?c. Ngoài tr?i, cái rét cu?i dông nhu không c̣n l?nh l?o b?i nh?ng ly ru?u n?ng, nh?ng l?i chúc chân t́nh. M?t mùa xuân m?i dang d?n v?i d?y co h?i và thách th?c.

Tu?n Anh (theo http://sieuthanh.com.vn )

 

[ In_trang ]