L?i ích khi dùng máy Copy + Printer kh? A3 Fuji XEROX

       


Copy+Printer hi?n nay dă tr? nên khá ph? bi?n và phong phú nh? s? tham gia th? tru?ng c?a t?t c? các Hăng s?n xu?t máy copy. Nhi?u Hăng c̣n s?n xu?t thêm tính nang in cho copy nhu là 1 c?u h́nh s?n có ( nh?ng máy này thu?ng là thêm tính nang in qua c?ng LPT, USB ch? ít khi thêm tính nang in qua m?ng LAN v́ tích h?p thêm in qua m?ng LAN s? làm tang giá s?n ph?m lên dáng k?). V?y l?i ích c?a vi?c s? d?ng Copy+in là ǵ? Và có nên mua thêm tính nang này cho máy copy hay không?

Tru?c h?t, chúng ta hăy di?m qua th? tru?ng máy in và máy copy:

Máy in kh? A4 hi?n nay dă khá r?, tuy nhiên hăy d? ư m?t chút, máy in càng r? th́ chi phí cartridge m?c tính theo don v? in ?n (trang in) s? càng d?t. Đó là quy lu?t v́ nhà s?n xu?t máy in nào cung ch? y?u thu l?i nh?n t? vi?c s?n xu?t và bán v?t tu tiêu hao cartridge m?c là chính, th?m chí có Hăng c̣n s?n sàng t?ng khách hàng máy in d? thu l?i khi khách mua m?c in. Chi phí m?c v?i máy in kh? A4 kho?ng: 40USD/2500 trang in A4=0,016usd/trang in A4 =255d/A4

Máy in kh? A3 hi?n nay kho?ng t? 700-4000USD/cái, tu? lo?i. Ví d?, máy in HP5200 v?i 1 khay gi?y A3, 1 khay tay có giá kho?ng 1200USD/cái. Máy in kh? A3 ch? y?u d?t lên khi có thêm các tính nang in m?ng: HP5200N giá 1600USD, thêm khay gi?y: HP5100TN ( có thêm 1 khay gi?y 500t? n?a):2050USD (giá này d?t b?ng máy copy+in r?i!), thêm tính nang in d?o m?t HP5200DTN: 2450USD. Chi phí m?c v?i máy in kh? A3 kho?ng: 145USD/100000 trang in A4 =0,0145usd/trang in A4=233d

V?i chi phí m?c in nhu v?y, hi?n nay ngu?i dùng có xu hu?ng d? m?c d? ti?t ki?m chi phí, n?u d? m?c thêm du?c 1-2 l?n n?a, chi phí s? gi?m di, ví d? máy in nh? A4 s? có chi phí: d? m?c du?c 1 l?n: 50USD/4500trang in= 0,011usd/A4=177d/A4, d? thêm 1 l?n n?a (n?u du?c): 60USD/6500trang in = 0,0092usd/A4 =148d/ A4. Đ? m?c, d?ng nghia v?i ch?p nh?n b?n in kém ch?t lu?ng hon, máy kém b?n hon do m?c d? rây b?n, dính s?y…nên s? làm tang phí b?o du?ng, s?a ch?a.

Ngày nay, máy copy dă s? d?ng 100% k? thu?t Laser cho vi?c sao ch?p, do v?y nó ch?ng khác ǵ máy in v? ch?t lu?ng in ?n, l?i hon h?n v? tính b?n b?, s? khay gi?y, tính nang d?n trang, d?o m?t, chia b?…V?y, n?u trang b? copy+in s? l?i hon h?n, c? th?:

1. Ti?t ki?m du?c chi phí: thay v́ ph?i mua copy riêng, máy in riêng, bây gi? ch? ph?a mua 1 cái Copy+in, giá r? hon mua r?i 2 cái. Ví d?, mua 1 copy FUJI XEROX DC186 kho?ng 1500USD, máy in HP5200: 1200USD. t?ng c?ng h?t 2700USD, trong khi mua copy+in DC186 ch? có 2050USD. ti?t ki?m du?c 650USD, l?i du?c tính nang in qua m?ng LAN.

2. Ti?t ki?m du?c không gian d?t máy: thay v́ ph?i d?t 2 máy, nay ch? c̣n ph?i d?t có 1 cái Copy+in, mà copy th́ ít có don v? không c?n d?n nó

3. Ti?t ki?m du?c chi phí in ?n, b?o du?ng, s?a ch?a: m?c in cho Copy bao gi? cung r? hon so v?i m?c in cho máy in (r? hon kh?ang 50%), thu?ng chi phí Tr?ng+m?c copy du?i 100d/A4. Thay v́ ph?i s?a ch?a, b?o du?ng 2 máy, nay ch? c̣n ph?i s?a ch?a, b?o du?ng 1 máy.

4. Đu?c hu?ng t?t c? các tính nang v?n có c?a copy cho in ?n: tính b?n b?, kh? nang chia b?, d?n trang, d?o m?t, kh? nang ch?a gi?y nhi?u hon…

5. Tính nang mua thêm vào c?a copy bao gi? cung là tính nang in m?ng, mà in m?ng là dùng chung cho t?t c? toàn m?ng LAN, in nhanh hon, kh? nang dáp ?ng t?t hon. Đó là lư do mà 1 máy in m?ng và 1 máy in c?ng USB, Paralell, cùng ch?ng lo?i có giá in m?ng d?t hon ít nh?t cung vài tram USD so v?i máy in c?ng USB, Paralell.

6. Đ?c bi?t, v?i máy Copy+in XEROX, v?i ti?n ích CentreWare dă kèm theo máy, các nhà qu?n lư c̣n du?c dùng 1 ti?n ích qu?n lư trên m?ng máy copy+in XEROX. Ph?n m?m này cho phép ngu?i qu?n lư t?i b?t k? th?i di?m nào dùng 1 máy tính trên m?ng ki?m tra du?c t́nh tr?ng ho?t d?ng c?a máy, xem du?c lu?ng gi?y, m?c, drum c̣n hay h?t, c̣n nhi?u hay ít, bi?t du?c l?ch s? s? d?ng c?a máy: ai copy, ai in ?n, in file ǵ, gi? nào, ngày nào…Th?m chí, ph?n m?m này c̣n cho phép ngu?i qu?n lư thi?t l?p cho máy Copy+in qua máy tính: cho phép ai dùng, l?p User name, Pass d? tang cu?ng qu?n lư và bi?t du?c chi ti?t t́nh h́nh ho?t d?ng copy+in ?n c?a h? th?ng nhân viên dang ho?t d?ng trong m?ng công ty. V?i máy Copy+in+Scan XEROX, nh? ti?n ích scan, ngu?i dùng c̣n du?c dùng các ti?n ích scan, g?i mail, nh?n mail không c?n máy tính. Đu?c dùng ti?n ích DocuWork là ph?n m?m kèm theo d? qu?n lư và x? lư van b?n s? v?i thao tác don gi?n nhu van b?n gi?y. Đ?c bi?t, v?i ti?n ích thông báo qua Email, ngu?i qu?n lư c̣n có th? bi?t du?c máy ho?t d?ng th? nào, t?t hay x?u, l?i hay OK qua nh?ng b?c thông báo t?c th?i do máy t? d?ng g?i vào d?a ch? Mail dă ch? d?nh s?n.

V?y, n?u có co h?i mua cùng lúc máy copy, máy in, hăy luu ư d?n nh?ng l?i ích này d? có quy?t d?nh phù h?p v?i th?c t? s? d?ng, d? t?n d?ng co h?i có du?c nh?ng ti?n ích tiên ti?n mà không ph?i chi phí l?n hon.

 

[ In_trang ]