V́ sao ch?n FUJI XEROX d? x? lư van b?n?

       


Máy photocopy k? thu?t s? t?t ph?i d?t các tiêu chu?n sau:

  1. Ho?t d?ng ?n d?nh, ít h?ng hóc, dáp ?ng công vi?c
  2. Tu?i th? máy và v?t tu linh ki?n dài, chi phí v?t tu tiêu hao ít.
  3. Nhi?u ti?n ích sao ch?p, in ?n: t? d?ng n?p và d?o b?n g?c (RADF), d?o b?n sao (duplex unit), d?n trang, chia b?…Đ?c bi?t là nh?ng ti?n ích qu?n lư (d? qu?n lư, theo dơi t́nh h́nh ho?t d?ng c?a máy: ngu?i dùng, s? b?n in và ch?p, t́nh tr?ng máy hi?n t?i…), các ti?n ích truy?n thông, qu?n lư h? so van b?n (scan, chuy?n d?i van b?n gi?y sang van b?n s?, s?p x?p, ghi chú, dóng t?p (binder) và các ti?n ích fax, email, các ti?n ích trên m?ng.

Máy photocopy k? thu?t s? c?a FUJI XEROX dáp ?ng du?c t?t c? các tiêu chí dó: máy có tu?i th? trung b́nh t? 2.000.000-3.000.000 b?n ch?p cho 1 ḍng d?i s?n ph?m, chi phí v?t tu tiêu hao chính là m?c và tr?ng (tuong t? cartridge m?c c?a máy in) kho?ng 100vnd/ t? A4, ch? b?ng 1/2 so v?i máy in laser A3, 1/3 so v?i máy in laser A4. Các v?t tu tiêu hao khác d?u trong kho?ng t? vài tran ngh́n d?n hàng tri?u s?. Đu?c k?t c?u modul, máy ho?t d?ng ?n d?nh, ch?t lu?ng sao ch?p d?p do các v?t tu tiêu hao du?c thay d?ng b?, luôn dáp ?ng du?c các yêu c?u c?a công vi?c. Ngoài ra, máy du?c tích h?p các ti?n ích sao ch?p, in m?ng, qu?n lư máy b?ng mă ngu?i s? d?ng, scan và ph?n m?m ti?n ích DocuWorks giúp cho ngu?i dùng có th? luu tr?, s?p x?p van b?n gi?y t? s? trên máy tính n?i m?ng, v?a ti?t ki?m không gian luu tr?, v?a d? qu?n lư, t́m ki?m, trao d?i thông tin, khi c?n in ra gi?y có th? in ra r?t nhanh v?i chi phí th?p nh?t. Máy c̣n có th? Fax, g?i mail không c?n máy tính.

Đ? in ?n, sao ch?p, qu?n lư h? so van b?n luu tr?, hăy s? d?ng Fuji Xerox, m?t chuyên gia v? van b?n giúp b?n, qua d?ch v? c?a Siêu Thanh H?i Pḥng . The Docment Fuji Xerox, b?n thân tên Hăng dă nói lên t?t c?. Không ǵ b?ng m?t don v? chuyên nghi?p giúp b?n, dó là s? l?a ch?n h?p lư nh?t, chi phí ít nh?t, dáp ?ng công vi?c t?t nh?t.

V?i d?i ngu k? thu?t viên du?c dào t?o bài b?n, khám xét xác d?nh t́nh tr?ng máy b?ng ph?n m?m máy tính, luôn du?c Hăng FUJI XEROX tin tu?ng và ?ng h?, chúng tôi kh?ng d?nh d?n v?i Siêu Thanh H?i Pḥng, quư khách s? du?c hu?ng nh?ng uu ái nh?t v? ch?t lu?ng ph?c v?, du?c s? d?ng các s?n ph?m t?t nh?t v?i chi phí ít nh?t. Chúng tôi s?n sàng kư h?p d?ng bán, cho thuê máy d?y d? các tính nang vu?t tr?i v?i kh?ng d?nh chi phí là th?p nh?t tính theo s? b?n ch?p.

 

[ In_trang ]