Kh?c ph?c s? d?ng máy photo sai m?c dích

       

Trên th?c t?, trong các công ty hay van pḥng làm vi?c, máy photocopy thu?ng du?c trang b? cho r?t nhi?u ngu?i s? d?ng. V́ lư do dó nên thu?ng d?n d?n t́nh tr?ng s? d?ng máy photocopy m?t cách thi?u trách nhi?m, b?a băi, không ti?t ki?m, dôi khi có th? nhân viên s? d?ng máy photocopy không vào m?c dích ph?c v? công vi?c c?a công ty, và dây là m?t trong nh?ng lư do làm tang chi phí cho máy photocopy. T? th?c t? dó, ḍi h?i ngu?i qu?n lư ph?i có bi?n pháp d? kh?c ph?c t́nh tr?ng trên, h?n ch? nh?ng lăng phí không dáng có cho máy photocopy. V?i m?t máy photocopy thông thu?ng, vi?c t́m ra gi?i pháp qu?n lư ngu?i s? d?ng là vô cùng khó khan, nhung nay v?i máy photocopy k? thu?t s? c?a Xerox công vi?c dó tr? nên th?t don gi?n. Áp d?ng các công ngh? hi?n d?i, kh? nang tích h?p các ph?n m?m qu?n lư Auditron Administration , máy photocopy c?a Xerox có th? giúp ngu?i qu?n lư cho phép ki?m soát ngu?i s? d?ng d?n t?ng b?n ch?p.

V?i tính nang Auditron Administration, ngu?i qu?n lư s? có quy?n cho phép ai du?c s? d?ng máy photocopy và du?c quy?n s? d?ng nhu th? nào. Auditron Administration cho phép ngu?i qu?n lư thi?t l?p cho ngu?i s? d?ng m?t Account và cho phép ngu?i dó ch? du?c phép copy; scan; in bao nhiêu b?n. D?a vào các công vi?c c? th? c?a t?ng ngu?i, t?ng b? ph?n mà ngu?i qu?n lư s? cho phép ai du?c dùng nhi?u, ai dùng ít, v́ th? s? tránh du?c t́nh tr?ng s? d?ng máy không dúng m?c dích, nên s? h?n ch? du?c các chi phí không c?n thi?t. M?i công vi?c qu?n lư dó du?c th?c hi?n m?t cách don gi?n b?ng máy vi tính và ngu?i qu?n lư có th? ki?m tra du?c th?c t? s? d?ng máy photocopy c?a nhân viên ḿnh thông qua các báo cáo.

 

[ In_trang ]