Kí h?p d?ng cho thuê 3 máy Multi function v?i tr? giá thi?t b? cho thuê l?n nh?t t? tru?c d?n nay

hoanglinh

       

Th?i gian v?a qua công ty Hoàng Linh_Chi nhánh Siêu Thanh t?i H?i Pḥng dă kí h?p d?ng cho công ty FujiKura (là khách hàng truy?n th?ng t? ngày m?i thành l?p – nam 2002 dă thuê 1 chi?c FUJI XEROX Able 3321, d?n nay v?n dang ho?t d?ng t?t) thuê 3 máy Multi function Fuji Xerox DCII_C3300 v?i t?ng giá tr? thi?t b? lên d?n 3 x 21450 USD, h?p d?ng th?c hi?n trong 3 nam t? 2007 d?n 2010, dây là h?p d?ng có t?ng tr? giá thi?t b? cho thuê l?n nh?t v?i th?i gian 3 nam, d? d? khai thác và thu h?i v?n d?u tu. H?p d?ng th?c hi?n trong 3 nam v?i 3 thi?t b? d?c bi?t. Nhân viên ki thu?t dă hoàn thành vi?c l?p d?t v?n hành và dua thi?t b? vào ho?t d?ng. Đu?c bi?t, dây là ḍng s?n ph?m m?i nh?t, có k?t n?i Internet. Hàng tháng các thi?t b? có th? t? d?ng g?i báo cáo t́nh tr?ng ho?t d?ng c?a máy v? van pḥng công ty Hoàng Linh - Chi nhánh Siêu Thanh HP và v? van pḥng Fuji Xerox nh?m tang cu?ng s? ki?m soát t́nh tr?ng ho?t d?ng c?a thi?t b?, giúp cho k? thu?t viên, nhà qu?n lư lên k? ho?ch d?ch v? thi?t b? du?c t?t hon, nhanh hon, sâu sát hon.

Đây là l?n d?u tiên 3 thi?t b? Multi function m?i nh?t, hi?n d?i nh?t du?c cho thuê t?i m?t khách hàng Nh?t B?n d?u tu t?i khu công nghi?p NOMURA HP.

 

[ In_trang ]