Xây d?ng pḥng h?c da nang

hoanglinh

       Máy tính dă ngày càng r? và do v?y vi?c xây d?ng các pḥng h?c da nang ( hay c̣n g?i là pḥng h?c da phuong ti?n) dă tr? nên don gi?n v?i kinh phí không cao. Các phuong án 1 máy tính dùng cho nhi?u h?c viên (thu?ng là 1 máy tính dùng cho 4 h?c sinh nhu HiShare) ho?c phuong án 1 pḥng h?c dùng chung 1 ? c?ng b?t d?u t? ra không c̣n uu th? v? giá thành d?u tu n?a, trong khi nhu?c di?m l?i nhi?u hon pḥng m?i h?c viên 1 máy tính nên xu th? xây d?ng pḥng h?c da nang dă b?t d?u thay d?i. M?t khác, v?i s? phát tri?n c?a m?ng LAN, m?ng Internet và các ph?n m?m di?u khi?n..., th?m trí bây gi? pḥng h?c có th? tri?n khai qua m?ng LAN, WAN, Internet mà không c̣n c?n trang b? ǵ hon ngoài máy tính n?i m?ng. V?y c̣n ch? ǵ n?a mà không xây d?ng các pḥng h?c da nang d? phát huy h?t các công c? hi?n d?i cho công cu?c Tr?ng ngu?i ? Hăy xem chi ti?t hon trong tài li?u "cac pa XD phong hoc da nang" trong m?c Tài Li?u c?a trang WEB này. Xin chân thành cám on!

 

[ In_trang ]