Bàn giao 2 pḥng h?c Đa nang Winschool

hoanglinh

       

2 Pḥng h?c dă du?c xây d?ng theo công ngh? WinSchool, m?i pḥng 30 h?c viên, b? trí theo ki?u cabin. M?i h?c viên 1 máy tính có tai nghe và micro d? nghe, nói theo dơi bài gi?ng, th?o lu?n và làm bài ki?m tra. Pḥng dă du?c xây d?ng sau khi tham kh?o các pḥng h?c khác. Đ?c bi?t d? di d?n quy?t d?nh xây d?ng 2 pḥng h?c này, 1 ḍan cán b? qu?n lư, giáo viên các môn h?c dă du?c di tham quan pḥng h?c WinSchool m?i du?c l?p d?t t?i tru?ng bách Khoa Hà N?i. Sau dây là m?t s? h́nh ?nh liên quan d?n vi?c xây d?ng 2 pḥng h?c WINSCHOOL m?i du?c bàn giao hôm 15-3-2006:

 

[ In_trang ]