H?i th?o mă ngu?n m? t?i H?i pḥng

hoanglinh

       

Hôm nay 10/3 t?i khách s?n H?u ngh?, 60 Đi?n Biên Ph? dă di?n ra h?i th?o mă ngu?n m?.T?i d? có nhi?u quan ch?c cao c?p và các b?n sinh viên d?n t? các tru?ng Đ?i h?c cao d?ng và các trung tâm tin h?c t?i H?i Pḥng..H?i ngh? dă thành công r?c r? m? ra hu?ng di m?i cho th? tru?ng ph?n m?m H?iPḥng....

   Trong khuôn kh? tri?n khai d? án Ph?n m?m ngu?n m? Qu?c gia v?i m?c tiêu nâng cao nh?n th?c và thúc d?y ?ng d?ng Ph?n m?m ngu?n m?, ngày 10/3/2006, B? Khoa h?c và Công ngh? s? ph?i h?p v?i H?i Đi?n t?, Vi?n thông Thành ph? H?i Pḥng, cùng nhà tài tr? Công ty Intel t? ch?c H?i Th?o v? ?ng d?ng ph?n m?m ngu?n m? t?i Tp. H?i Pḥng.

Gi?i thi?u OpenWindows t?i H?i th?o OSS H?i Pḥng

M?c tiêu h?i th?o l?n này nh?m gi?i thi?u chính sách và kinh nghi?m tri?n khai PMNM trong m?t s? co quan nhà nu?c và d?a phuong. Đ?c bi?t H?i th?o s? cung c?p các gi?i pháp và s?n ph?m ph?n m?m ngu?n m? cho h? th?ng máy ch? và máy d? bàn trong khu v?c nhà nu?c và các doanh nghi?p ?ng d?ng.
Tham d? h?i th?o, d? ki?n có kho?ng 150 d?i bi?u, d?i di?n các co quan nhà nu?c, tru?ng d?i h?c và các doanh nghi?p.

Cung trong ph?m vi n?i dung c?a H?i th?o, Công ty ISE dă gi?i thi?u thành công B? gi?i pháp ph?n m?m ngu?n m? trên môi tru?ng Microsoft Windows OpenWindows phiên b?n 1.0


Ngày 5/3/2006 - OpenWindows phiên b?n 1.0 chính th?c du?c hoàn thành
OpenWindows phiên b?n 1.0 chính th?c hoàn thành th? hi?n s? c? g?ng không m?t m?i c?a các thành viên Công ty ISE d? ph?c v? dông d?o ngu?i s? d?ng trong nu?c. OpenWindows phiên b?n 1.0 v?i nhi?u tínn nang n?i tr?i nhu: h? th?ng tài li?u hu?ng d?n s? d?ng d?y d? và khoa h?c, du?c tích h?p thêm ti?n ích ph?n m?m mô ph?ng thiên van h?c Celestia và ti?n ích di?t virus, ...

 

[ In_trang ]