Siêu Thanh – Thuong hi?u uy tín nhâ´t nam 2005

hoanglinh

       Ngày 20 tháng 1 nam 2006, t?i khách s?n Horison dă di?n ra l? trao ch?ng nh?n : “20 thuong hi?u uy tín 2005” do d?c gi? Báo Thuong m?i ( E-Trade New) b́nh ch?n. 20 thuong hi?u này tiêu bi?u cho 20 linh v?c khác nhau nhu: xây d?ng, d?ch v?, ô tô, xe máy, thi?t b? van pḥng… và là d?i di?n cho s? phát tri?n c?a c?a n?n kinh t? Vi?t Nam trong nam 2005. Siêu Thanh v?i nh?ng n? l?a không ng?ng, luôn ph?n d?u dáp ?ng t?i da nhu c?u c?a khách hàng. Sau 10 nam h́nh thành và phát tri?n, thuong hi?u Siêu Thanh dă kh?ng d?nh v? trí s? 1 trong linh v?c phân ph?i và d?ch v? thi?t b? van pḥng t?i th? tru?ng Vi?t Nam. Hon n?a, Siêu Thanh dă phá v? th? d?c quy?n c?a các hăng nu?c ngoài, mang l?i cho khách hàng Vi?t Nam nh?ng s?n ph?m phù h?p nh?t v?i giá thành h?p lư nh?t. Siêu Thanh g?i l?i c?m on sâu s?c nh?t t?i Quư v? d?c gi?, Quư khách hàng dă tín nhi?m b?u ch?n. (tin và bài do Công ty Siêu Thanh cung c?p)

 

[ In_trang ]