DEMO pḥng h?c da nang Winschool

hoanglinh

       3/2/2006 ngay sau ngày m? hàng d?u nam Bính Tu?t, cùng v?i công ty Hoàng Tu?n, Công ty Hoàng Linh dă demo pḥng h?c da phuong ti?n Winschool và ngay ngày hôm sau, ch? nh?t d?u tiên c?a nam Bính Tu?t dă có bu?i thuy?t tŕnh tru?c khách hàng s? d?ng v? uu di?m c?a Winschool so v?i các gi?i pháp pḥng h?c khác. Winschool là gi?i pháp pḥng h?c da phuong ti?n hi?n d?i nh?t hi?n nay, và do dó cung có chi phí d?u tu ban d?u l?n nh?t so v?i các pḥng h?c khác. Tuy nhiên, do du?c d?u tu m?i h?c sinh 1 máy tính n?i m?ng, ph?n c?ng Winschool n?i theo ki?u m?ch ṿng b?ng cáp xo?n thông d?ng nhu chu?n cáp m?ng CAT5 cùng v?i ph?n m?m d?y h?c k? thu?t s?, pḥng h?c da nang Winschool kh?c ph?c du?c các nhu?c di?m c?a các pḥng h?c khác v? k?t c?u, ti?n ích s? d?ng và các uu di?m n?i tr?i khác v? d?c tính truy?n h́nh ?nh, âm thanh, ki?m tra, ch?m di?m thi tr?c nghi?m. Đ?c bi?t, do k?t h?p c? ph?n c?ng Winschool và ph?n m?m b?n quy?n d?y h?c Digitool mà pḥng h?c da nang Winschool vu?t xa các pḥng h?c khác v? m?i phuong di?n. Winschool có k?t c?u don gi?n hon hishare, d? s? d?ng v́ không ph?i dùng nhi?u nút b?m c?ng tuong ?ng v?i các ti?n ích yêu c?u, giáo viên không ph?i nh? nhi?u các nút b?m mà thay vào dó v?i winschool giáo viên và h?c sinh s? du?c dùng tr?c ti?p trên màn h́nh ch? v?i các d?ng tác kéo th? chu?t tuong ?ng v?i các ti?n ích r?t tr?c quan trên ph?n m?m dă cài s?n trên máy ch? và máy h?c viên. Winschool dă du?c Công ty Hoàng Linh và nhà phân ph?i Hoàng Tu?n gi?i thi?u trong tri?n lăm H?i Pḥng h?i nh?p và phát tri?n và dă du?c tri?n khai t?i các tru?ng n?i ti?ng trong c? nu?c nhu Đ?i h?c Bách khoa Hà N?i. Tru?ng PTDL Thang Long Hà N?i. Tru?ng Ngo?i ng? - Ngo?i giao S? Ngo?i v? TP HCM...

 

[ In_trang ]