Tel: (031)841176/0953374567 Fax:(031)8.41181                CHI NHÁNH SIÊU THANH

                   1C Tran Quang Khai, Hai Phong,Vietnam                               Email: hoanglinhhp@hn.vnn.vn

                      

SIEU THANH

 

 

 

BÁO GIÁ

 

             Kính gửi:          


       

 STT

Tên hàng

Số lượng

Đơn giá
Tổng tiền :
USD